Rapporten viser hva som skal til for at Norge skal nå målet om å være et lavutslippssamfunn i 2050.

Utvalgets pressemelding kan leses her:

Pressemelding NOU 2023: 25 Omstilling til lavutslipp – Veivalg for klimapolitikken mot 2050 

Preassadiedáhus NAC 2023: 25 Nuppástuhttin unnitluitui – Dálkkádatpolitihka luoddaearut 2050 rádjái

Press release NOU 2023: 25 The transition to low emissions – climate policy choices towards 2050

Hele rapporten kan leses her:

Utredningen til Klimautvalget 2050.

Rapport og vedlegg til rapporten på Klima- og miljødepartementet sine nettsider.