Klimautvalgets egne rapporter:

 

Klimautvalgets delrapport

Klimautvalget 2050 presenterte i sommeren 2022 en delrapport med utvalgets foreløpige vurderinger, og ba om innspill på ti utvalgte tema.

Klimautvalgets delrapport

Eksterne utredninger på oppdrag fra Klimautvalget:

 

Klima og arbeid med utslippsreduksjoner i tildelingsbrevene til statlige direktorater

Klimautvalget 2050 ba Fridtjof Nansens Institutt (FNI) vurdere om, og eventuelt hvordan, klima og arbeid med utslippsreduksjoner inngår i styringen av de statlige direktoratene.

Klima og arbeid med utslippsreduksjoner i tildelingsbrevene til statlige direktorater. 


Klimagassutslipp fordelt på befolkningssegmenter

På oppdrag for Klimautvalget 2050 har Menon Economics sammenstilt en oversikt over eksisterende data og informasjon om hvordan klimagassutslipp fordeler seg på ulike segmenter av den norske befolkningen.

Klimagassutslipp fordelt på befolkningssegmenter. 


Norske utslipp i andre land

På oppdrag for Klimautvalget 2050 har Menon Economics sammenstilt en oversikt over utslipp i andre land som kan knyttes til norsk aktivitet; først og fremst utslipp i andre land fra varer og produkter Norge eksporterer, og utslipp knyttet til produksjon av varer og produkter Norge importerer og forbruker.

Norske utslipp i andre land.


Sammenstilling av scenarioer for kraftproduksjon og – etterspørsel

Thema Consulting Group har på oppdrag fra Klimautvalget 2050 laget en oversikt over ulike scenarioer for utviklingen i kraftproduksjon og -etterspørsel i Norge og Norden til 2050. Det er sett på totalt 17 scenarioer, fra ni ulike rapporter og seks ulike analysemiljøer.

Kraftproduksjon og -etterspørsel i Norge og Norden. Sammenstilling av scenarioer.