Klimautvalgets egne rapporter:

 

Klimautvalgets delrapport

Klimautvalget 2050 presenterte i sommeren 2022 en delrapport med utvalgets foreløpige vurderinger, og ba om innspill på ti utvalgte tema.

Klimautvalgets delrapport

Eksterne rapporter og utredninger på oppdrag fra Klimautvalget:

 

Lovgivning om bruk av kyst- og havarealer

På oppdrag fra Klimautvalget 2050 har Ole Kristian Fauchald ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI) skrevet en rapport om lovgivning om bruk og forvaltning av kyst- og havarealer.

Lovgivning om bruk av kyst- og havarealer.

 

Produksjonspotensial i jordbruket og nasjonal sjølforsyning med mat

På oppdrag fra Klimautvalget 2050 har NIBIO og Ruralis utredet flere spørsmål knyttet til produksjon av mat i jordbruket i Norge og selvforsyning i Norge på lang sikt.

Produksjonspotensial i jordbruket og nasjonal sjølforsyning med mat.

 

Havet som karbonlager

På oppdrag fra Klimautvalget 2050 har NIBIO, NIVA og Multiconsult skrevet en rapport om havet som karbonlager. Rapporten tar for seg potensial for økt karbonlagring, aktuelle tiltak og relevante interessenter.

Havet som karbonlager: Potensial for økt karbonlagring, aktuelle tiltak og relevante interessenter

Rapporten er ment som et supplement til Miljødirektoratets to rapporter om karbonlagre i havet og om hva som forstyrrer karbonlagrene i havet. Disse kan du lese her:

Viktige karbonlagre i havet trues – Miljødirektoratet 

 

Lovgivning til støtte eller hinder for å nå lavutslippssamfunnet 

På oppdrag fra Klimautvalget, har Holth og Winge vurdert hvordan eksisterende lovgivning legger til rette for og / eller vanskeliggjør Norges omstilling til et lavutslippssamfunn.

Arbeidet er levert i fire rapporter som kan leses ved å følge lenkene under:

Delutredning 1 om jussens rolle i overgangen til et lavutslippssamfunn

Delutredning 2 om plan- og bygningslovens rolle, inkludert mulige endringer

Delutredning 3 om lovgivning for ulike sektorer og deres rolle i omstillingen, blant annet for transport, petroleum, jordbruk og skogbruk, og energi- og vassdragslovgivning.

Samlet rapport som trekker fram hovedfunn og sentrale anbefalinger fra de tre delrapportene.


Rapport fra Klimautvalget Ung
For å sikre at Klimautvalget 2050 fikk innspill fra barn og unge til sitt arbeid, ga Klimautvalget 2050 et oppdrag til Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) om å utarbeide en skriftlig rapport om syn og tilrådninger fra barne- og ungdomsorganisasjoner til Klimautvalget 2050. Arbeidet skulle hente inn innspill fra barn og unge som er engasjerte i frivillige organisasjoner, og være basert på Klimautvalgets delrapport.

Innspill fra Klimautvalget Ung til arbeidet i Klimautvalget 2050 

 

Klima og arbeid med utslippsreduksjoner i tildelingsbrevene til statlige direktorater

Klimautvalget 2050 ba Fridtjof Nansens Institutt (FNI) vurdere om, og eventuelt hvordan, klima og arbeid med utslippsreduksjoner inngår i styringen av de statlige direktoratene.

Klima og arbeid med utslippsreduksjoner i tildelingsbrevene til statlige direktorater. 


Klimagassutslipp fordelt på befolkningssegmenter

På oppdrag for Klimautvalget 2050 har Menon Economics sammenstilt en oversikt over eksisterende data og informasjon om hvordan klimagassutslipp fordeler seg på ulike segmenter av den norske befolkningen.

Klimagassutslipp fordelt på befolkningssegmenter. 


Norske utslipp i andre land

På oppdrag for Klimautvalget 2050 har Menon Economics sammenstilt en oversikt over utslipp i andre land som kan knyttes til norsk aktivitet; først og fremst utslipp i andre land fra varer og produkter Norge eksporterer, og utslipp knyttet til produksjon av varer og produkter Norge importerer og forbruker.

Norske utslipp i andre land.


Sammenstilling av scenarioer for kraftproduksjon og – etterspørsel

Thema Consulting Group har på oppdrag fra Klimautvalget 2050 laget en oversikt over ulike scenarioer for utviklingen i kraftproduksjon og -etterspørsel i Norge og Norden til 2050. Det er sett på totalt 17 scenarioer, fra ni ulike rapporter og seks ulike analysemiljøer.

Kraftproduksjon og -etterspørsel i Norge og Norden. Sammenstilling av scenarioer.