Rapporten gir en oversikt over gjeldende lovgivning for bruk av kyst- og havarealer. I rapporten vurderer FNI hvordan lovgivningen fungerer som helhet, og identifiserer tiltak som kan være aktuelle for å sikre effektivitet og bedre koordinering. FNI peker på mangelfull gjennomføring av EØS-forpliktelser, og mulige tiltak for å sikre etterlevelse. Avslutningsvis gir rapporten en kort vurdering av rettslige problemstillinger som oppstår hvis etterspørselen etter areal til havs blir betydelig høyere enn i dag.

Les rapporten FNI har skrevet på oppdrag for Klimautvalget 2050 her.

Klima- og miljødepartementet har også fått utredet relaterte problemstillinger. Sigrid Eskeland Schütz ved Universitetet i Bergen, og Elise Johansen, Wikborg Rein, har skrevet en utredning som skal gi et faglig grunnlag for overordnete prinsipper for arealbruk til havs. Denne rapporten tar for seg problemstillinger som overlapper med rapporten skrevet av Fauchald.

Les utredningen som Klima- og miljødepartementet har fått gjennomført her.