Klimautvalget har høsten 2022 gjennomført diskusjonsmøter om viktige og begrensede ressurser på veien mot et lavutslippssamfunn. Møtene har tatt for seg kraft, biomasse og arealer. Kompetanse er også en viktig og begrenset ressurs i omstillingen til et lavutslippssamfunn. Klimautvalget har hatt dialog med Kompetansebehovsutvalget om deres arbeid knyttet til grønn omstilling.

Kompetansebehovsutvalget er et offentlig utvalg som analyserer fremtidige kompetansebehov. I år skriver utvalget en rapport om hvordan kompetansebehovene i arbeidslivet kan endres som et resultat av en grønn omstilling.

Kompetansebehovsutvalget gjennomførte et innspillswebinar den 7. februar 2023. Medlem av Klimautvalget, Camilla Skjelsbæk Gramstad, deltok i webinaret.

Lenke til Kompetansebehovsutvalgets innspillswebinar kan finnes her.