Klimautvalget har en pågående utredning om aktuelle tiltak for å redusere forstyrrelsene av havets karbonlager for å øke opptaket. I tillegg har Klimautvalget en pågående utredning som skal gi en oversikt over gjeldende lovgivning for bruk av kyst- og havarealer, og hvordan de fungerer sammen i dag. Utredningen skal også vurdere på et overordnet nivå hvordan gjeldende lovgivning vil kunne fungere hvis etterspørselen etter areal til havs blir betydelig høyere enn i dag.

Miljødirektoratets rapporter viser at årlig opptak og lagring i norsk territorialfarvann rundt fastlands-Norge er på om lag fem millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det tilsvarer omtrent ti prosent av Norges utslipp av klimagasser. Dermed tas opp og lagres i gjennomsnitt omtrent like mye karbon per arealenhet per år i våre marine områder som på land.

Miljødirektoratets rapport kan leses her.

Klimautvalgets utredning bygger på rapportene fra Miljødirektoratet. Klimautvalgets rapporter vil bli lagt ut så snart de er ferdige.