Holth og Winge har tatt utgangspunkt i sektorlover som er relevante for omstilling til et lavutslippssamfunn, og vurdert i hvilken grad de legger til rette for eller vanskeliggjør omstillingen til et lavutslippssamfunn. Rapportene presenterer anbefalinger om hvilke endringer utrederne mener bør gjøres i lovgivningen.

Spørsmål som er besvart er blant annet: Hvilken rettslig status har omstilling til et lavutslippssamfunn gjennom reduserte utslipp og økte opptak av klimagasser, både direkte og indirekte, i dagens regelverk? Hvilken rett og plikt har forvaltningen til å utrede (prosess) og vektlegge (skjønnsutøvelse) klimahensyn i deres myndighetsutøvelse?

Hensikten med arbeidet er å gi en oversikt over hvordan behovet for omstilling til et lavutslippssamfunn er reflektert i og tas hensyn til i dagens lovgivning. Beskrivelsen gir en oversikt over dagens gjeldende regelverk og hvordan disse forstås og benyttes i praksis, og gir grunnlag for å vurdere om det er behov for lovendringer eller større systematiske endringer i regelverk for i større grad å legge til rette for omstillingen til et lavutslippssamfunn.

Arbeidet er levert i fire rapporter som kan leses ved å følge lenkene under:

Delutredning 1 om jussens rolle i overgangen til et lavutslippssamfunn

Delutredning 2 om plan- og bygningslovens rolle, inkludert mulige endringer

Delutredning 3 om lovgivning for ulike sektorer og deres rolle i omstillingen, blant annet for transport, petroleum, jordbruk og skogbruk, og energi- og vassdragslovgivning.

Samlet rapport som trekker fram hovedfunn og sentrale anbefalinger fra de tre delrapportene.