De inviterte deltakerne representerte ulike interesser knyttet til produksjon og bruk av biomasse. Representanter fra næringsliv, sivilt samfunn og arbeidslivets parter var invitert.

Deltakerne i diskusjonsmøtet var invitert til å gi sine perspektiv på følgende spørsmål:

  1. Hvordan vil din bruk av biomasse være i et lavutslippssamfunn?
  2. Hvor mye biomasse skal vi bruke til energi (fast og flytende) og produkter i det norske lavutslippssamfunnet, og hvordan passer din bruk av biomasse til dette?
  3. Hvor skal biomassen komme fra?
  4. Hva betyr bruken av biomasse for tilgjengelig kraft og areal til andre behov?

Mats Nordum, seniorrådgiver i Miljødirektoratet, innledet om utsikter for bruk og produksjon av biomasse i Norge. Følg denne lenken for å se presentasjonen Mats Nordum holdt på diskusjonsmøtet.

Solrun Figenschau Skjellum, forskningssjef ved Norsk institutt for vannforskning, innledet om potensiale for bruk av biomasse fra havet og hvordan disse ressursene kan forvaltes på en bærekraftig måte. Følg denne lenken for å se presentasjonen Solrun Figenschau Skjellum holdt på diskusjonsmøtet.

Anders Bjartnes, ansvarlig redaktør for Energi og Klima, innledet om hvilken rolle biomasse bør ha på veien mot et norsk lavutslippssamfunn, og hvordan politikken bør innrettes så vi får en mer bærekraftig bruk av disse ressursene. Følg denne lenken for å se presentasjonen Anders Bjartnes holdt på diskusjonsmøtet.

Her finner du en oppsummering av hvem som deltok på møtet og viktige poeng som ble tatt opp.

Under finner du en kort beskrivelse av utgangspunktet for diskusjonen:

I overgangen til et lavutslippssamfunn er det mange som peker på at man kan erstatte fossile ressurser med biomasse, og slik erstatte fossile utslipp av klimagasser med biogene utslipp. Dette gjør at utslippene er en del av det raske karbonkretsløpet; ikke det langsomme.

Biomasse brukes både til energi, til produkter og kjemikalier, og som innsatsfaktor i matproduksjon. Biomasse er en betinget fornybar ressurs. Mange mulige klimaløsninger innebærer bruk av biomasse, for eksempel i transport og bio-CCS. Biomasse kan også erstatte fossile produkter som plast og andre typer produkter.

Det har vært økende krav om bruk av biodrivstoff i Norge, og det vurderes ytterligere opptrapping av disse kravene. Hvor mye biomasse som er tilgjengelig samlet sett avhenger blant annet av avveininger mot andre hensyn, som naturmangfold. Det er derfor naturlig å prioritere og begrense bruken av biomasse.

Klimaeffekten av å erstatte fossile ressurser med biomasse kan også variere med hvilket tidsperspektiv man har. Det betyr at ikke all bruk bør prioriteres når man har et langsiktig perspektiv.

Biomasseressurser handles på det internasjonale markedet. Biomasseressursene vi skal bruke i lavutslippssamfunnet i Norge kan komme fra norsk skog, fra hav, og andre kilder i Norge, men også fra andre land i verden.

Hvordan vi tenker rundt effektene for klima, natur og samfunn andre steder av utnytting av biomasse legger også viktige føringer rundt potensialet for bruk av biomasse i Norge. Samtidig er det viktig å vurdere i hvor stor grad Norge kan basere seg på å være nettoimportør av biomassebaserte produkter, når hele verden skal bli et lavutslippssamfunn.