Klimautvalget fikk innspill fra 73 organisasjoner og privatpersoner. Svarene fordelte seg på de ulike kategoriene som følger:

 

 

Lenkene under viser innspillene utvalget fikk på 10 utvalgte tema som delrapporten trakk fram. Ordskyene viser de mest brukte ordene i innspillene utvalget fikk.

 

 

De aller fleste utslippene av klimagasser må fjernes for godt innen 2050

 

 

 

 

 

Klimapolitikken må fremme helhetlig omstilling, ikke begrenses til enkelttiltak

 

 

 

Utslippene i Norge må ned, men norsk politikk må også redusere det norske globale klimafotavtrykket og bidra til at verden blir et lavutslippssamfunn

 

 

 

 

Klimakrisen løses ikke hvis ikke også naturkrisen blir løst. Ytterligere nedbygging av natur og arealer må begrenses

 

 

 

Rettferdig omstilling forutsetter grønn omfordeling

 

 

 

 

Norge må gå gjennom en energiomstilling med mer effektiv bruk av all energi, økt bruk og produksjon av fornybar kraft og bærekraftig bruk av bioenergi

 

 

For å komme til lavutslippssamfunnet trengs fortsatt teknologiutvikling og bedre spredning av teknologi som allerede finnes

 

 

 

Norge bidrar best til klimamålene gjennom tett og forpliktende samarbeid med EU

 

 

 

Økonomisk aktivitet basert på fossile energikilder eller   overbruk av andre naturressurser er ikke bærekraftig

 

 

 

 

 

Beslutningssystemene i dag legger ikke til rette for den omstillingen vi skal gjennom 

[dss-hidden]

 

 

 

Andre innspill