Klimautvalget 2050 hadde et digitalt møte med Dr Johan Rockström ved Potsdam Institute for Climate Impact Research. Dr Rockström holdt en innledning hvor han gikk igjennom funn fra IPCCs siste rapport.

Han trakk særlig fram at forskningen nå har gitt oss mer kunnskap om hvordan klimaendringer øker risikoen for at vi treffer vippepunkter i naturen. Et vippepunkt er en situasjon hvor et stabilt system «bikker over» i en annen tilstand som også vil være stabilt, og det blir vanskelig å vende tilbake til utgangspunktet.

For å sikre at vi unngår de mest dramatiske konsekvensene av klimaendringer må menneskelig aktivitet holdes innenfor planetens tålegrenser. «Planeten tålegrenser» er et konsept utarbeidet av Rockström og nesten 30 andre forskere. Planetens tålegrenser viser oss sammenhengene og sårbarheten i jordsystemets stabilitet og resiliens («motstandsdyktighet»), og samspillet mellom jord, hav, atmosfære og naturmangfold. Arbeidet med planetens tålegrenser har identifisert ni globale prosesser relatert til forandringer i miljøet som drives av menneskelig aktivitet. Disse ni prosessene regulerer samspillet som skjer mellom jord, hav, atmosfære og biologisk mangfold, og er:

  • klimaendringer
  • tap av naturmangfold
  • endret arealutnyttelse
  • forandrede biogeokjemiske strømmer av nitrogen og fosfor
  • havforsuring
  • reduksjon av ozonlaget
  • opphoping av aerosoler i atmosfæren
  • bruk av ferskvann

Rockström pekte på hvor avhengige mennesker er av intakt natur for at vi fortsatt skal ha muligheten til å leve trygge liv på jorda. Han understreket hvor viktig det er at vi har politikk for å endre matsystemer, bevare intakt natur og forhindre nedbygging av arealer i arbeidet med å løse klimakrisen. Møtet ble avsluttet med en runde med spørsmål og svar.

 

Bilde av plansje fra utvalgets teamsmøte med Dr. Johan Rockström.