Utvalget var samlet til et fysisk møte i Miljødirektoratets lokaler i Oslo. Der fikk utvalget en innledning av Gunnhild Søgaard ved NIBIO om hvilken rolle bruk av areal spiller i omstillingen til et lavutslippssamfunn. Signe Nybø, medlem av utvalget og forsker ved NINA, snakket om bevaring av naturmangfold som en grunnleggende premiss for en vellykket omstilling. Etter innledningene diskuterte utvalget hvordan natur, arealbruk og utslippskutt må ses i sammenheng.

Resten av dagen ble brukt til å diskutere plan for videre arbeid, hvordan utvalget skal involvere offentligheten i sitt arbeid, og til å behandle tekstutkast til delrapporten som skal lanseres sommeren 2022.

 

Bilde av utvalgsmøte i Oslo.

 

 

Bilde av utvalgsmedlemmer Gro Sandkjær Hanssen, Kristin Halvorsen og Klaus Mohn.