Bærum er den femte største kommunen i landet. Vi har mange ressurssterke innbyggere. Kommunen utarbeidet en klimastrategi i 2018 (revidert i 2021), og er i ferd med å institusjonalisere arbeidet med gjennomføring. Arbeidet med å operasjonalisere klimastrategien er preget av at det er nybrottsarbeid. Det har vært krevende å plassere ansvar i organisasjonen. I dag omfatter innsatsen en rekke tiltak. Internt i kommunen er behov for å gjøre tilpasninger i arbeidsprosesser og organisering som sikrer helhetlig styring blitt kjent. Styringsstruktur er under utvikling. De erfaringene Bærum kommune har gjort kan formidles, slik at utvalget kan vurdere om erfaringene er relevante for andre kommuner.

 

Videre synes det som potensialet som kommunene har med hensyn til å mobilisere innbyggere og lokalt næringsliv kan bli belyst. Det vises ofte til at «alle andre», «industrien» og «politikere» må gå foran for å oppnå klimagassreduksjon. Innbyggernes handlinger representerer en mulighet som kan gi stor effekt. Det kan være vanskelig for folkevalgte å fremme forslag som kan omhandle endring av vaner med tanke på forbruk. Forslagene kan imidlertid initieres av innbyggere, og her kan kommunen ta en rolle som tilrettelegger. Bærum kommune har en plan for arbeidet med å mobilisere innbyggere og næringsliv og denne tilnærmingen kan inspirere andre, se vedlegg.