Takk for muligheten til å spille inn!

Noen sentrale prinsipper:
Kraftig stimulering av omlegging og etablering av nye vikrsomheter tidlig i perioden. F.eks frem til 2030.
Kraftig men langsiktig og forutsigbar tilstramming av skatte- og avgiftspolitikk, løyve og konsesjonstildeling, CO2-avgift osv.
Muligheten for- og praktisk bruk av dispensasjoner fra regelverkene strammes inn.
Myndighetene må sette klare rammer for handlingsrommet næring og privatpersoner kan operere innenfor. Virksomheter som ikke er innenfor togradersmålet, får ikke støtte, får økt skatt, osv. Intil de har omstillet sin virksomhet. Det samme bør gjelde ressursbruk og sirkulæritet.

Noen tanker om tiltaksområder:
Klimagassberegning av alle prosjekterte bygg fra 2023 med offentlig innsyn. Pålegg om å velge lavutslippsløsninger.
Gradvis reduksjon i co2/m2 i bygg, begynner på 4 kg i 2022, og går mot 1 kg co2/m2 i 2030, forutsigbar og ambisiøs plan.
Krav til grad av sirkulæritet i bygget, krav innen 2030, alle komponenter i bygget skal være fornybare (skog, halm mm.) eller sirkulære.
Alle næringsbygg som bygges fra 2023 skal kunne demonteres, og gjenbrukes.
Krav om gjenbrukbarhet av materialer og bygg, 90 % innen 2030.
Økte mengden bundet karbon i norske bygg med 50 % innen 2040 (ca 40 mill tonn co2 tot).
Myndighetene bør utrede og foreslå et helhetlig norsk program for utslippsreduksjon, økt sirkularitet og økt karbonbinding i norsk byggenæring – målbildet i programmet er å gjøre næringen karbonnøytral.
Pålegg om dokumentering (mengde og datablad) av alle restråstoffer i alle sektorer fra 2024, med hensikt å sørge for at alt restråstoff holdes i bruk.
Olje og gass.
Ingen åpning av nye felt etter 2023. Leterefusjonsordningen fjernes og alle skatte- og regnskapsfordeler fjernes. Olje-skattesystemet skrus til over en 10-årsperiode.
Virkemiddelapparatet inkl. Forskningsrådet skal ikke kunne støtte fossilrealterte prosjekter etter 2022.

Nasjonale krav til klimarapportering for alle bedrifter og alle statlige enheter. Gjøres gjennom utvidelse av regnskapsloven eller som egen forskrift.
Etablere en «leterefusjonsordning» for norsk fornybar/sirkulær industri; du får refundert skattefradraget for lete/utviklingskostnader for nye selskaper og ny industri du forsøker å utvikle. Du begynner å betale skatt når du går i overskudd, og da en høyere totalt skatt, så staten får igjen for å ha stått for risikoavlastning
Forbud mot nye fossilbiler (personbil fra 2025.
Forbud mot fossile lastebiler fra 2030
Dele tiåret foran oss inn i en gulrotperiode, og en piskeperiode. Alle fossile avgifter går uavkortet til å utvikle, omstille næringsliv/industri, samt etablere nye virksomheter fram til 2025 (gulrotperioden), deretter trappes insentivene ned, og avgiftene økes (piskeperioden).
CO2 -avgfift på 3000 kroner inne 2030.