Avfall Norge viser til mandatet og det varslede arbeidet Klimautvalget skal gjøre frem mot en ny NOU, og ønsker å komme med innspill til utvalgets arbeid.

Uttak av naturressurser forårsaker 50% av klimagassutslippene i verden og står for så mye som 90% av
presset på naturmangfoldet og vannressursene våre. For å redusere klimagassutslippene er det derfor av avgjørende betydning at vi legger til rette for økt bruk av resirkulerte råvarer. I tillegg viser beregninger gjort av bla. Sintef at det er et betydelig potensiale for nye arbeidsplasser og verdiskaping i Norge ved en omstilling til bedre ressursutnyttelse og en mer sirkulær økonomi. Markedet for resirkulerte råvarer er umodent, og det trengs statlig stimulering for å skape forutsigbarhet for nødvendige investeringer. Dette kan være krav til en viss andel resirkulerte råvarer i offentlige innkjøp og målrettede og forutsigbare støtteordninger i virkemiddelapparatet.

Som det står i sirkulærøkonomistrategien fremlagt juni 2021, vil det fortsatt være behov for forbrenning av avfall som ikke lar seg materialgjenvinne: Sjølv med ambisiøse materialattvinningsmål vil det vere betydelege mengder avfall der materiale ikkje kan eller bør vinnast att. Dette avfallet bør forbrennast på ein måte som gjer at energien blir attvunnen som fjernvarme og elektrisitet. Avfallsforbrenning kan bidra til auka sirkularitet ved at CO2 blir fanga og teken i bruk som ein innsatsfaktor i økonomien. Avfallsforbrenning basert på energiutnytting og fangst av CO2 kan redusere store mengder utslepp, både i Noreg og resten av Europa. Det er derfor viktig at myndighetene følger opp med virkemidler som støtter forskning, teknologiutvikling og investeringer i karbonfangst og bruk av fanget CO2 i nye verdikjeder. Karbonfangst på avfallsforbrenning er på pilotstadiet, og man trenger finansiell støtte for ett eller flere fullskalaanlegg for at disse skal bli kommersielt lønnsomme for flere anlegg.

Produksjon av biogass reduserer klimagassutslippene fra avfall-, avløp-, landbruks- og sjømatsektoren. Samtidig vil bruk av biogass kunne erstatte fossile drivstoffsalternativer innen land- og sjøtransport. Biogass er det eneste fossilfrie alternativet innen lang- og tungtransport som er klart for bruk i dag, og kan være et viktig bidrag i tidsperioden fram til el/hydrogen blir mer moden teknologi for denne sektoren hvis vilkårene legges til rette for dette. Transportnæringen ønsker å ta i bruk biogass, men ønsker likebehandling av biogass med nullutslippsalternativer som el/hydrogen for at de samlede merkostnadene for kjøp og bruk ikke blir urimelig høye for bedriftene. I tillegg til at biogass som drivstoff reduserer klimagassutslippene ved bruk, fjerner man biologisk CO2 i produksjonen, CO2 som kan transporteres og deponeres om ønskelig.

Resirkulering og bruk av ressursene i avfall, fangst og lagring av CO2 og produksjon og bruk av biogass, er tiltak som kan bidra til økt lokal verdiskaping og mange nye arbeidsplasser, samtidig som man reduserer belastningen for natur, miljø og klima.

Cecilie Lind
Adm.dir. Avfall Norge