Innspillet sendes på vegne av WoodWorks! Cluster og Skognæringa Kyst SA.

I arbeidet med å få ned klimagassutslippene kommer Norge ikke utenom a) aktiv bruk av skogens klimaeffekt b) erstatte produkter med høyt klimapådriv med treprodukter, som har langt lavere klimapåvirkning og c) en arealforvaltning som ikke fører til store utslipp. De tre punktene henger tett sammen og kommenteres helt kort under:

A) Trær tar opp CO2 når de vokser. Vi må sørge for at skogen drives aktivt og det blir god rekruttering etter hogst.

Landsskogtakseringen viser at tilveksten i Norge har falt med 1,8 millioner m3 fra forrige takseringsperiode til den som er gjennomført nylig. Potensielt kunne produksjonen gått opp med rett forvaltning. Takseringen viser også at hele 47 % av granskogen og 25 % av furuskogen avvirkes før den er hogstmoden.

– Vi må sørge for stor produksjon i de norske skogene for at de skal fange CO2 og for at de skal kunne levere mest mulig fornybart råstoff.

– Det trengs bedre både juridiske og økonomiske virkemidler.

B) En kubikkmeter tremateriale (feks bygningsmateriale) lagrer 0,8 tonn CO2. Produksjonen av trematerialer gjøres for det aller meste med fornybar energi (bio fra bark og andre restprodukter og fornybar el), slik at treprodukter har svært lavt klimafortavtrykk i forhold til alle andre produkter.

– Vi må bruke tre i stedet for klimafientlige materialer der det er mulig.

C) Rapporten Klimakur 2020 viser at omfanget av omdisponering av skog til andre formål (avskoging) i perioden 1990-2017 utgjorde enorme 1 600 km2, eller 58 km2 per år. Det nedbygde skogareal utgjorde 1 031 km2 av dette. Dette tilsvarer halve tidligere Vestfold fylke. Nesten alt det resterende avskogede arealet ble brukt til beite eller dyrket opp.

– Vi må stoppe avskogingen for å hindre de store CO2-utslippene avskoging fører med seg og for å sørge for at vi har arealer å produsere fornybare ressurser på.

– Det bør lovfestes at den som bygger ned skogareal skal sørge for at det etableres skog på tilsvarende areal annet sted.

– Regelverket og tilskuddssytemet i jordbruket må gås igjennom så det ikke stimulerer til avskoging uten at arealene settes i god produksjon i jordbruket (feks ekstensiv beitebruk).