Fastlandsindustrien kan ta en nøkkelrolle i oppfyllelsen av de norske klimaforpliktelsene mot 2030 og 2050

Fastlandsindustrien har gjort formidable miljø- og energiframskritt de siste tiårene. Siden 1990 er klimagassutslippene redusert med 40 prosent, samtidig som produksjonen har økt med 37 prosent. Dette skyldes store investeringer og kontinuerlig forbedringsarbeid i bedriftene. Enova har hatt en svært viktig rolle i å gjøre dette mulig ved å bidra til at bedriftene har vært i stand til å ta i bruk miljøteknologi og lavutslippsløsninger raskt. Men fastlandsindustrien står fortsatt for klimagassutslipp som tilsvarer 11-12 millioner tonn CO2, hvorav 10-11 millioner tonn i kvotepliktig sektor. Halvparten av disse utslippene kan kuttes hovedsakelig med tilgjengelig teknologi og med lavere kostnad enn mange andre utslippskutt regjeringen legger opp til. Potensialet for utslippskutt mot 2030 i fastlandsindustrien tilsvarer 10 prosent (5-6 millioner tonn CO2) av de totale norske utslippene. Dette er et vesentlig bidrag til å nå de norske klimamålene. Utslippskutt før 2030 forutsetter imidlertid nasjonale virkemidler og en offensiv offentlig satsing sammen med bedriftene.

Kampen om klimaendringene er en kamp om tid. Industrien må ta i bruk lavutslippsløsninger som er nødvendige nå, ikke bare utvikle nullutslippsløsninger som først kan tas i bruk om noen tiår. Kvotesystemet er ikke alene nok til at nødvendige endringer skjer. Dette dreier seg også om norske bedrifters konkurranseevne.

Med vennlig hilsen
Forum for Miljøteknologi

Marianne Lie (sign)

Medlemmer i Forum for Miljøteknologi:
Yara Selvaag Gruppen Fellesforbundet Hellefoss Paper
Elkem Alcoa Norway Borregaard Norsk Hydro
Glencore Terrawatt Energi Norge