Biofokus ønsker herved å å komme med innspill knyttet til målsettingen om at «Omstillingen skal også bidra til en utvikling som sikrer naturmangfold og et bærekraftig verdenssamfunn.»

Skogen binder og lagrer store mengder karbon. Det skjer store utslipp ved hogst, både fra bakken (der 80 % av karbonet i boreal skog er lagret) og fra utnyttelse av skogprodukter. Det er anslått at kun 25 % av det som tas ut av skogen blir langlevde produkter og at disse i gjennomsnitt lagres kun 20-80 år i bygg. Til sammenligning kan levende og døde trær skogen lagre karbonet i hundrevis av år.

Skogen huser samtidig store deler av det norske naturmangfoldet og opp mot ni av ti av de trua skogartene er truet av industriskogbruket.

Hvordan kan vi både erstatte fossilt karbon og samtidig utnytte naturens egen karbonbinding og karbonlagring på beste måte? Og hvordan kan vi samtidig oppfylle våre forpliktelser knyttet til å bevare norsk naturmangfold?

Kan vi sette av de mest karbonrike og naturmangfoldrike skogarealene til naturmangfold, karbonlagring og klimatilpasning og utnytte materialet vi tar ut fra resten av skogen mer effektivt (så lite material som mulig, og så mye langlevde produkter som mulig)? Kan klimamålene på denne måten kobles bedre opp mot FNs nye naturavtale der Norge har sagt seg villig til å bevare 30 % av naturen vår?