Norge har i klimaloven et mål om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Da skal de norske utslippene være 90-95 prosent lavere enn de var i 1990. Klimautvalget 2050 skal utrede hvilke vegvalg Norge står overfor for å nå dette målet. En helhetlig utredning vil gi et styrket kunnskapsgrunnlag om viktige veivalg for å nå dette 2050-målet.

Ekspertutvalget skal se på hvordan utslippsreduksjoner og omstilling kan skje på en mest mulig kostnadseffektiv måte, med effektiv ressursbruk og et konkurransedyktig næringsliv. Denne omstillingen må også bidra til en utvikling som sikrer naturmangfold og et bærekraftig velferdssamfunn.

Utvalget skal levere en samlet tilråding i form av en NOU innen 1. november 2023. Utvalget skal også rapportere om status underveis i arbeidet, og vil gjøre dette i form av en delrapport sommeren 2022.

Utvalget skal innhente innspill og involvere relevante aktører i arbeidet, blant annet næringslivet, sivilsamfunn og partene i arbeidslivet, og legge til rette for bred offentlig debatt.

Se opptak av webinaret 8.11.21 (You Tube)

 

Dagsorden

14.00-14.10: Innledning ved Martin Skancke, utvalgsleder

14.10-14.30: Innlegg ved Jørgen Randers, leder av Lavutslippsutvalget 2006

14.30-14.40: Forberedt kommentar ved Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder ForUM

14.40-14.50: Forberedt kommentar ved Anders Bjartnes, ansvarlig redaktør Energi og klima

14.50-15.00: Spørsmål

Om innlederne

Martin Skancke er utvalgsleder for Klimautvalget 2050.

Jørgen Randers var utvalgsleder for Lavutslippsutvalget som leverte sin utredning i 2006. Randers er professor emeritus og tidligere rektor ved Handelshøyskolen BI.

Kathrine Sund-Henriksen er daglig leder i Forum for utvikling og miljø

Anders Bjartnes er tidligere daglig leder og ansvarlig redaktør i Energi og Klima og redaktør for publikasjonene til Norsk Klimastiftelse.

Skriftlige innspill innen 24. november

Klimautvalget 2050 ønsker innspill. Nå i startfasen ønsker vi særlig å vite hva det er nyttig at utvalget ser på og hvordan nyttige utvalgsrapporter bør se ut.

For å kunne bygge det videre arbeidet på innspillene, bes det om at skriftlige bidrag sendes her så raskt som mulig, og helst før 24. november.

Utvalget vil senere legge opp til flere muligheter for skriftlige innspill.